Ako to prebieha

Našim cieľom je zabezpečiť bezproblémové fungovanie IT systémov celej spoločnosti. Iba spoľahlivo fungujúca IT infraštruktúra umožňuje zamestnancom pracovať bez prestojov a výpadkov. Jej odborná a proaktívna správa a optimalizácia preto prináša okamžité zvýšenie efektivity, zníženie nákladov a vyššiu produktivitu. Našou víziou je, aby IT systémy neboli prekážkou a obmedzením, ale nástrojom na zvýšenie konkurencie a pomocníkom k dosahovaniu plánov a výsledkov.

01

Úvodné stretnutie (audit)

Na základe krátkeho stretnutia a obhliadky IT infraštruktúry zistíme jej stav, slabé a rizikové oblasti a taktiež aj vaše potreby a očakávania. Následne vypracujeme počiatočnú auditnú správu, ktorá bude obsahovať zhodnotenie stavu systému. Správa bude obsahovať taktiež indikatívne cenové ponuky na všetky možnosti balíčkov služieb a návrh zmluvy.

02

Prezentácia auditnej správy

Na ďalšom stretnutí klientom odprezentujeme výsledok auditu, zrozumiteľnou rečou popíšeme stav IT infraštruktúry a zosumarizujeme riziká a hrozby. Taktiež klientom vysvetlíme, čo zahŕňajú a pokrývajú naše predplatené balíčky služieb. V prípade záujmu následne podpisujeme zmluvu, kde je zadefinovaný rozsah IT služieb a parametre SLA. Posledným krokom je odovzdanie prístupov do všetkých systémov.

03

Prebratie zodpovednosti za systém.

Systém v čo najkratšom možnom čase nastavíme a nakonfigurujeme tak, aby bol bezpečný a dal sa efektívne riadiť a spravovať. To zahŕňa zmenu všetkých prístupových hesiel, pripojenie monitorovacieho systému a vykonanie hĺbkového auditu. Kompletné fungovanie IT infraštruktúry sa potom zapracuje do komplexnej a podrobnej technickej dokumentácie. Systém následne pridelíme zodpovednému IT inžinierovi a helpdesk špecialistovi.

04

Správa systému

Pridelený systémový inžinier odprezentuje zistenia vyplývajúce z hĺbkového auditu. Prezentácia bude obsahovať aj niekoľko návrhov riešení rizikových oblastí. Následne sa spolu s klientom pripraví plán a rozpočet na odstránenie chýb, ale aj na rozvoj a budovanie IT infraštruktúry s ohľadom na stratégiu a plány spoločnosti. Výsledkom by mala byť stabilná, bezpečná a moderná IT infraštruktúra bez výpadkov a systémových porúch.