IT audit podniku

IT audit podniku – hĺbková analýza IT infraštruktúry spoločnosti s cieľom zistiť jej efektivitu, funkčnosť a zabezpečenie.

Audit slúži na zistenie východiskového bodu, v ktorom sa IT infraštruktúra nachádza. Na základe auditu sa skúma, do akej miery IT infraštruktúra zodpovedá IT štandardom a potrebám spoločnosti. Následne sa môže pripraviť súpis odporúčaní obsahujúci nevyhnutné práce, činnosti a investície na to aby sa IT infraštruktúra dostala do stavu, v ktorom bude plne zodpovedať IT štandardom z pohľadu funkčnosti a bezpečnosti a potrebám spoločnosti. Je to veľmi dôležitý a nevyhnutný krok potrebný na zoznámenie sa s vašou IT infraštruktúrou.

FixIS poskytuje vstupný IT audit zdarma hneď po podpísaní zmluvy o servise. Po skončení auditu vypracujeme auditnú správu, v ktorej bude zrozumiteľne popísaný aktuálny stav IT infraštruktúry spoločnosti, vysvetlené jej slabé miesta a rizikové oblasti a spísané odporúčania na ich odstránenie. Následne môžeme vypracovať plán na opravu a odstránenie chýb a hrozieb, ktoré negatívne ovplyvňujú funkčnosť systému a taktiež aj plán na jeho modernizáciu z cieľom zvýšiť efektivitu a výkon potrebný na ďalší rozvoj a rast spoločnosti.

Vykonanie auditu IT je dôležité:

Na identifikáciu problémových a rizikových častí IT infraštruktúry spoločnosti (servery, počítače, siete, IP telefóny, kancelárska technika atď.), ktoré pravidelne spôsobujú poruchy celého systému alebo jeho častí.

Aby sme pochopili ako vaša spoločnosť IT infraštruktúru využíva a mohli sme tak odporúčať kvalifikované a odborné riešenia, ktoré zefektívnia biznis procesy spoločnosti a ušetria náklady.

Na identifikáciu problémových a rizikových častí IT infraštruktúry spoločnosti (servery, počítače, siete, IP telefóny, kancelárska technika atď.), ktoré pravidelne spôsobujú poruchy celého systému alebo jeho častí.

Identifikáciu nedostatočne zabezpečených oblastí a spôsob ich zabezpečenia.

Zefektívnenie nákladov na prevádzkovanie a údržbu systému -odporúčanie a výber hardvéru alebo softvéru (využívanie platených programov alebo neplatených substitútov).

Posúdenie a vyhodnotenie aktuálnych rizík a ich dopadov na vaše podnikanie -výpadky systému a prestoje v práci, finančné straty.

Už počas prvého mesiaca našej spolupráce odstránime všetky chyby a problémy v nastaveniach a konfigurácií. Všetky ďalšie opravy budú závisieť od veľkosti IT infraštruktúry, jej stavu a taktiež aj rozpočtu.

Ako prebieha audit IT infraštruktúry spoločnosti?

Celý proces auditu IT infraštruktúry spoločnosti sa delí na 2 etapy. Časť práce sa vykonáva priamo v spoločnosti a časť na diaľku IT inžiniermi FixIS.

Počas kontroly sa vykonávajú nasledujúce úkony:

Stretnutia a rozhovory so zainteresovanými ľuďmi zo spoločnosti, na ktorých sa pýtame na aktuálne problémy, riziká a očakávania.

Zostavenie mapu siete v jej súčasnom stave a objasní a vyšpecifikuje účel a funkciu každého jej prvku.

Kompletná inventarizácia všetkých prvkov IT infraštruktúry spolu s popisom ich účelom využitia. Taktiež spíšeme aj zariadenie, ktoré nie sú využívané a zisťujeme z akého dôvodu.

Kontrola funkčnosť IT zariadení a vyhodnotíme jeho aktuálny stav.

Vypracovanie zoznam služieb, systémov, licencií a aplikácií, ktoré užívatelia v spoločnosti využívajú pri práci.

Diaľkový audit zahŕňa:

Analýza prevádzky služieb na serveroch (file, email a ďalšie aplikácie).

Kontrola Windows domény (služieb AD a DNS) nakoľko správne fungovanie IT infraštruktúry z veľkej miery závisí práve na správnom fungovaní AD.

Kontrola vyťaženia a rozloženia úloh medzi servermi s cieľom nájsť možné preťaženie a jeho príčiny.

Zhodnotenie výšku a relevantnosť súčasných nákladov na IT infraštruktúru za účelom ich optimalizácie. Analyzujú sa energie, spotrebný materiál, licencie, softvér a hardvér.

Komplexná inventarizácia licencií, o ktorých sa vypracúva samostatná správa. V nej sa spíše kde boli zakúpené, existujúce kľúče, zhody so sériovými číslami a relevantnosť a správnosť využitia softvéru.

Výsledkom auditu IT infraštruktúry je podrobná správa o jej aktuálnom stave, ktorá bude popisovať všetky aktuálne problémy a rizikové oblasti. Náš tím vypracuje odporúčania na riešenie týchto nedostatkov a ponúkneme vám možnosti na ich odstránenie s ohľadom na zefektívnenie fungovania a optimalizáciu nákladov.

Spočítajte si indikatívne náklady na IT služby práve teraz

Ponúkame komplexnú, garantovanú správu IT, s ktorou nebudete mať žiadne starosti.

Zadajte počet:

Po podpise zmluvy získate nasledovné výhody a služby:

Odhadovaná cena IT outsourcingu vašej spoločnosti:

0.00

Stále ste sa nerozhodli a máte otázky?

Odpovieme a nájdeme pre Vás idealne riešenie.